Allmänna villkor

Gäller från 2021-04-01 och tillsvidare

Sweden secure är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla dina tjänster enligt Avtalet. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på swedensecure.se/integritetspolicy. Här informerar vi dig om vilka behandlingar som sker, för vilka ändamål, på vilken legal grund och hur länge personuppgifterna sparas. Vi informerar dig även om hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter, till exempel rättelse, radering, invändningar och portabilitet. Här finns också information om hur du kan kontakta oss med frågor om personuppgiftsbehandling och vem du kan vända dig till om du inte är nöjd med vår hantering.

Villkor

  1. Vem är vem?

1.1 När vi i dessa villkor använder begreppen:

(a) ”vi”, ”oss”, eller ”vår/vårt/våra”, menar vi Sweden Secure se uppgifter i definitionslistan.

(b) ”du”, ”dig” eller ”din/ditt/dina” menar vi dig som är vår kund, fysisk, (myndig) person.

 

  1. Ditt avtal

2.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan dig som använder dig av Sweden Secure Tjänster och Sweden Secure. Dessa allmänna villkor gäller både vid köp av Produkter och tillhandahållande av Tjänster. Det är möjligt att ingå ett kreditavtal avseende köp av Produkter. För det fall att ett kreditavtal är ingånget gäller det även efter att du avslutat Tjänsterna enligt detta avtal.

2.2 Detta avtal är personligt för dig och gäller bara dig. Det innebär att du ansvarar för att detta avtal följs och att du inte utan skriftligt tillstånd från oss får överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till någon annan. Detta gäller även om du lämnar SIM-kortet till någon annan.

2.3 Detta avtal (”Avtalet”) består av:

(i) orderbekräftelsen,

(ii) prislistan,

(iii) dessa allmänna villkor,

(iv) kreditavtalet jämte avtalsvillkor för Swedensecure delbetalning (i förekommande fall).

Om det finns inbördes motstridigheter i ovanstående handlingar gäller (i) i första hand, (ii) i andra hand o.s.v. Utöver vad som anges i dessa allmänna villkor kan speciella bestämmelser gälla i samband med ett visst erbjudande. Sådana speciella bestämmelser har företräde framför dessa allmänna villkor. Kreditavtal jämte avtalsvillkor för Sweden secure Delbetalning gäller dock med företräde framför dessa allmänna villkor (i förekommande fall).

 

  1. Avtalets giltighetsperiod

3.1 Avtalet är bindande för dig när du (a) accepterat avtalet, (b) börjat använda Tjänsterna eller Produkten eller (c) slutfört en beställning om Tjänster och, om tillämpligt, Produkt, på Sweden secures beställningssida (www.swedensecure.se). Detta utifrån vad som sker först.

3.2 Avtalet är bindande för oss när du mottagit orderbekräftelse (sker inom tre (3) dagar från orderläggning).

3.3 Avtalet löper tills vidare utan bindningstid eller uppsägningstid, se mer i punkten 10.1 nedan.

3.4 Eftersom du sluter avtal med Sweden secure på distans, t.ex. via www.swedensecure.se, så har du enligt lag ångerrätt. Om du ångrar ett sådant avtal ska du meddela Sweden secure detta inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Inom 14 dagar efter sådant meddelande ska du, på egen bekostnad, sända tillbaka eventuella produkter, tillbehör och följesedel i originalförpackning till Sweden secure med den fraktsedel som för detta ändamål skickas till dig från Swedensecure. Standardformulär för utövande av ångerrätt finns på www.kov.se. Om varan under ångerfristen har skadats, förändrats eller av annan anledning inte kan återställas till sitt ursprungliga skick och vi inte kan sälja den igen som ny, är du skyldig att stå för den kostnad som värdeminskningen innebär för Sweden secure (upp till 100 %). Om du vill ångra ditt avtal är du välkommen att kontakta oss via e-mail (info@swedensecure.se).

3.5 För information om garantin för din Produkt se respektive tillverkares hemsida. Garantin avser funktionsfel och omfattar inte skada som uppkommit genom normalt slitage, felaktigt bruk eller yttre åverkan.

 

  1. Ändringar av avtalet

4.1 Vi har rätt att göra ändringar i avtal som löper tillsvidare. Ändringar som inte är till uppenbar fördel för dig informerar vi om per SMS eller via e-mail minst en månad innan ändringen träder ikraft. Du har i sådant fall rätt att säga upp Avtalet. Sådan uppsägning skall i skriftlig form vara Swedensecure tillhanda två (2) dagar innan nästkommande månadsskifte för att vara giltig. Om du fortsätter använda Tjänsterna efter ändringens ikraftträdande tolkar vi det som att du accepterar förändringen.

4.2 Vi har rätt att göra ändringar i avtal som löper tillsvidare. Ändringar som är till nackdel för dig informerar vi om (t.ex. via SMS) minst en månad innan ändringen träder ikraft. Du får inte göra ändringar i dessa allmänna villkor. I det fall du gjort ändringar så är dessa utan verkan.

 

     5. Betalning och betalningsansvar för Tjänsterna

5.1 Betalning sker genom att du vid beställningstillfället antingen registrerar ett betal- eller kreditkort eller väljer att betala med faktura. Avgifter och kostnader framgår av den vid avtalstillfället gällande prislistan. Du måste betala alla avgifter för användning av Tjänster som påförs ditt konto, oavsett om Tjänsterna har använts av dig själv eller av någon annan person. 

Betalning med faktura sker i samarbete med Fortnox finans AB. Betalningsvillkor är 10 dagar. För att välja faktura som betalningsalternativ måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Fakturan skickas till den e-mailadress du angett när du tecknat abonnemanget.

Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vid försenad betalning debiteras även dröjsmålsränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. 49:- pappaersfaktura tillkommer.

5.2 Betalning anses fullgjord när den kommit Sweden Secure tillhanda. Om du inte betalar i tid, har vi rätt att ta ut en administrativ avgift utöver påminnelseavgift och inkassokostnad samt dröjsmålsränta enligt lag.

Om du trots påminnelse och förvarning inte betalar senast på förfallodagen får Sweden Secure, efter förvarning, begränsa eller stänga av Tjänsterna. Om du har reklamerat inom skälig tid och anfört sakliga skäl mot debiteringen, beviljar Sweden Secure på din begäran anstånd med betalning av det tvistiga beloppet tills dess Sweden Secure utrett ärendet eller tvisten avgjorts. Under anståndstiden debiteras dröjsmålsränta enligt lag på den del av det tvistiga beloppet som du slutligen blir skyldig att betala. Du är då fortfarande betalningsansvarig för obetalda avgifter. Stängning eller begränsning av Tjänsterna sker inte i ringa fall eller då du vidtagit rättelse eller på grund av utebliven betalning om betalningen enbart avser belopp som tillkommer tredje man. När du har betalat de obetalda fakturorna öppnar vi abonnemanget. Vid öppnandet kan vi ta ut en aktiveringsavgift av dig.

 

       6. Immateriella rättigheter

6.1 Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, avseende Tjänsterna och deras Innehåll tillhör oss eller de partners som vi har avtal med.

6.2 Varumärket Sweden secure och andra logotyper, kännetecken eller bilder tillhör oss eller våra samarbetspartners.

6.3 Du får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Sweden secure, använda, kopiera eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som tillhör Tjänsterna, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan.

 

       7.Avstängning av tjänsterna

7.1 Ditt abonnemang (eller i vissa fall enstaka Tjänster) kan omedelbart stängas som för köp av Tjänster om:

(a) viktiga uppgifter som du lämnat till oss är felaktiga,

(b) du gör dig skyldig till väsentligt avtalsbrott,

(c) du är på obestånd eller uteblir med betalning trots påminnelse,

(d) myndighet begär det, eller

(e) du i övrigt använder Tjänsterna i strid med Avtalet trots påpekanden från oss.

 

      8. Uppsägning av avtalet

8.1 Avtalet löper utan uppsägningstid. Detta innebär att vi och du när som helst kan säga upp Avtalet. Om du önskar avsluta ditt abonnemang så ber vi dig kontakta Sweden Secure kundservice via e-mail eller chatt och meddela detta. Abonnemanget upphör vid nästkommande månadsskifte.

8.2 Om du köpt en Produkt på delbetalning påverkas inte detta av uppsägningen av Tjänsterna, utan du är skyldig att fortsätta avbetala Produkten till dess att den är slutbetald.

 

    9.Ansvar

9.1 Vi ansvarar inte för besvär, skador eller förluster som orsakats av avbrott eller störningar i Nätverket eller felexpedierad, utebliven eller försenad trafik, om felet eller dröjsmålet beror på något som vi inte rår över eller kunnat förutse.

9.2 Vi ansvarar inte för Innehåll eller noggrannhet i information och data som förmedlas via våra Tjänsterna eller Nätverket. Vi frånsäger oss ansvar för fel i, eller skada som beror på, operativsystem, mjukvara eller andra tjänster (”appar”) som levereras av tredje part.

9.3 Vi ansvarar inte för riktigheten eller användbarheten av information eller tips som du får via Tjänsterna eller för beslut (t.ex. investerings- eller spelbeslut) som du fattar på grundval av sådan information.

9.4 Om Nätverket inte fungerat tillfredsställande därför att vi behövt genomföra en teknisk, underhållsmässig eller driftsmässig åtgärd till följd av något som vi inte rår över eller kunnat förutse, är vi inte skyldiga att ersätta eventuella skador. Sådana åtgärder ska vi utföra snabbt och smidigt så att störningarna begränsas.

9.5 Vi kommer ibland att behöva genomföra planerade driftstopp för att underhålla eller uppgradera Nätverket och Tjänsterna, i allmänhet nattetid. Inför sådana driftstopp kan vi, om vi bedömer att det är lämpligt och genomförbart, förvarna dig så att du kan välja andra sätt att kommunicera under driftstoppet. Vi ansvarar inte för eventuella skador kopplade till sådana driftstopp som vi förvarnat om.

9.6 Du har rätt till ersättning för direkt skada som vi, eller någon för vilken vi svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Vi ansvarar inte för indirekt skada, såsom förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtal.

9.7 Sweden secure har rätt till ersättning för skada som Kunden, eller någon för vil­ken Kunden svarar, förorsakat Sweden secure genom vårdslöshet. Om Kundens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

9.8 Krav på skadestånd ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas (vanligtvis senast två år efter att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts). Begränsningen av vår skadeståndsskyldighet gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

9.9 Om vi inte kan fullgöra ett åtagande mot dig på grund av omständigheter som vi inte rår över eller kunnat förutse, är vi befriade från skadestånd och andra påföljder. Som sådana omständigheter räknas bl.a. blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan operatörs nät, utbredd arbetskonflikt samt allmän brist på transporter, varor eller energi. Motsvarande ansvarsbegränsning, s.k. force majeure, gäller även för dig gentemot oss.

9.10 Du kommer att kunna använda Tjänsterna och Produkterna till att:

(i) få tillgång till varor, tjänster och innehåll som kommer från andra företag än oss och som vi inte kan påverka. Det innebär att vi ofta agerar endast som en mellanhand som förmedlar kontakten mellan dig och det andra företaget. Vi ansvarar därför inte för dessa varor, tjänster eller innehåll, och

(ii) ladda upp och sända Innehåll. Vi har inget ansvar för detta Innehåll.

9.11 Ovanstående bestämmelser om ansvarsbegränsning gäller även sedan Avtalet upphört.

 

     10.Övriga bestämmelser

10.1 Om tvist har uppstått som inte kan lösas oss emellan kan du vända dig till konsumentrådgivaren i din kommun för opartisk rådgivning. Allmänna reklamationsnämnden kan inom sex (6) månader pröva en tvist mellan näringsidkare och konsument om det omtvistade beloppet överstiger 1000 kr.

10.2 Om du och vi blir oense om hur Avtalet ska tolkas eller tillämpas ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart underlag för fakturering av tjänster.

10.3 Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter Avtalet till andra företag.

Tredjepartstjänst: tjänst som levereras av tredje part.